Golden Ring
writer: B. Braddock, R. Vanhoy
publisher: Sony/ATV Tree Publishing