Muddy Bottom
(B. & F Bryant) House of Bryant Publishing (BMI)