Medley: Jesu, Joy of Man’s Desiring/Scotland the Brave/Sourwood Mountain
Medley: Jesu, Joy of Man’s Desiring/Scotland the Brave/Sourwood Mountain (2:58) – Bach/Scottish/American - 5 String Banjo Medley.